Vážení zákazníci, stránka je v skúšobnej prevádzke. Za chyby sa vopred ospravedlňujeme.

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

Internetový portál eurobazar.sk (ďalej len „portál“) plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť eurobazar.sk, Piaristická 276/46, Trenčín 911 01, IČO: 47580437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30009/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

tel. č.     +421 911 111 222

e-mail: eurobazar@eurobazar.sk

 

Základné pojmy

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. V prostredí portálu sú spracúvané identifikačné údaje osoby (meno, priezvisko, príp. používateľské meno, ak sa osoba registruje na portáli), kontaktné údaje osoby (fakturačná, príp. doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a online identifikátory (napr. IP adresa zariadenia pristupujúceho na portál, súbory cookies).

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  1. Zmluvné vzťahy

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e‑mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.

 

  1. Registrácia a online účet

Na účely registrácie na portáli sú spracúvané osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo a údaje o adrese. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytovanie služieb online formou. Bez poskytnutia osobných údajov na účely registrácie na portáli, nie je možné vytvoriť korektný užívateľský účet. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu, príp. do vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu.

 

  1. Účtovné a daňové účely

Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

 

  1. Marketingová komunikácia so zákazníkom

Na účely podpory predaja formou priameho marketingu môže Prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR zasielať svojim zákazníkom marketingové správy o novinkách a výhodných ponukách. Na tento účel je spracúvaná e-mailová adresa zákazníka, pričom sa nevyžaduje súhlas zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovanie zákazníka o novom tovare a službách, s cieľom podporiť ich predaj. Ukončenie zasielania marketingových správ je možné uskutočniť podľa postupu uvedeného v každej marketingovej správe alebo zaslaním e‑mailu na kontaktnú e‑mailovú adresu Prevádzkovateľa, prípadne poštou na adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od doby posledného nákupu služby alebo tovaru, prípadne do namietania spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na uvedený účel.

 

  1. Zasielanie marketingových správ (newsletter)

Na účely informovania osôb o produktoch a službách, môže Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby zasielať marketingové informácie o novinkách a akciových ponukách. Na tento účel Prevádzkovateľ spracúva e‑mailovú adresu osoby. Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na uvedený účel vložením svojej e‑mailovej adresy do poľa na zasielanie marketingových správ. Portál je určený osobám nad 16 rokov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania údajov je 5 rokov od poskytnutia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

 

  1. IT bezpečnosť

Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti portálu môže Prevádzkovateľ spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti portálu. Osobné údaje sa uchovávajú po prevádzkovú dobu portálu.

 

  1. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Na účely podpory predaja služieb a produktov Prevádzkovateľa a využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je najmä zvyšovanie záujmu o služby a produkty  Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania údajov na uvedený účel dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj zmluvným partnerom Prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva a správy webovej stránky - portálu. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť taktiež poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov. Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľmi sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach konkrétnej sociálnej siete.

 

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou voči takémuto spracúvaniu; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby sú osobné údaje spracúvané do doby, na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Za určitých okolností však prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastávať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook alebo Instagram) v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

 

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do zariadenia, z ktorého pristupujete na webové stránky. Tieto súbory sú využívané ako štandardný nástroj na prevádzku webových stránok. V prostredí portálu sú využívané tieto základné typy cookies: (i) technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku portálu a na ktoré sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky; (ii) funkčné cookies, ktoré zabezpečujú určité funkcionality portálu a umožňujú zjednodušenie jeho používania; (iii) analytické cookies, ktoré poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní portálu a pomáhajú tak vylepšovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov portálu; (iv) reklamné cookies, umožňujú cieliť reklamu podľa záujmov návštevníka webovej stránky. Spracúvanie funkčných, analytických a reklamných cookies je možné len na základe súhlasu návštevníka webovej stránky. Mieru a spôsob používania súborov cookies je možné nastaviť pri návšteve webových stránok, príp. prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť portálu.

 

Práva dotknutých osôb

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej e‑mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou, akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e‑mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

 

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na kontaktnej e‑mailovej adrese, alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.