Vážení zákazníci, stránka je v skúšobnej prevádzke. Za chyby sa vopred ospravedlňujeme.

Obchodné podmienky

1.1.

Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu /ojazdený/ automobil vrátane jeho súčastí a príslušenstva za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve, ktorá zodpovedá technickému stavu, prevádzkou pirodezenému opotrebovaniu dielov na vozidle, veku a počtu najazdených kilometrov. Kupujúci si je týmto vedomý, že kupuje /ojazdený/ automobil od predávajúceho za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve.

1.2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri dodaní a prevzatí motorového/ých vozidla/iel, ich doplnkov a príslušenstva, dodávaných predávajúcim v rámci jeho podnikateľskej činnosti, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie a následný predaj /ojazdeného - používaného/ motorového vozidla špecifikovaného v kúpnej zmluve (ďalej len „automobil“), uzatvorenej medzi spoločnosťou Import Services , s.r.o., IČO: 52 267 008, so sídlom Andreja Kmeťa 511, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a právnickou alebo fyzickou osobou uvedenou v kúpnej zmluve ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“). Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Podpisom kúpnej zmluvy vyslovuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

1.3.

Predávajúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo špecifikované v kúpnej zmluve a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje toto vozidlo prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy.

1.4.

Kupujúci sa taktiež zaväzuje predávajúcemu riadne zaplatiť za preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s dovezením a prihlásením vozidla do evidencie vozidiel v SR; a/alebo vozidiel prihlásených v SR a s nimi súvisiachich poplatkov s prihlásením vozidla. 

1.5.

Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu vozidla v nasledovných prípadoch: ak príslušný orgán príjme alebo vydá právne akty, alebo predpisy nezávislé od vôle predávajúceho, ktoré ovplyvnia cenu vozidla (napr. zmena colných, devízových alebo daňových predpisov), má predávajúci právo kúpnu cenu zvýšiť primerane v rozsahu zmeny vyplývajúcej z týchto predpisov. O takejto skutočnosti by mal predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu. V prípade, ak kúpna cena vozidla bude takto zvýšená o viac ako 10%, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 

2.Prehlásenia kupujúceho

2.1.

Kupujúci prehlasuje, že


 1. mu bolo predávajúcim umožnené uskutočniť s vybraným automobilom skúšobnú jazdu v dĺžke najmenej 5 km tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou automobilu a s jeho technickým stavom, (pokiaľ ide o vozidlo kupované v SR, alebo prihlásené v SR, resp. v mieste podnikania predávajúceho);


 2. mu bolo umožnené prehliadnuť si automobil pred jeho kúpou (pokiaľ ide o vozidlo kupované v SR, resp. v mieste podnikania predávajúceho).

2.2.

V prípade, ak kupujúci kupuje automobil z finančných prostriedkov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, kupujúci prehlasuje, že informoval svojho manžela/manželku o kúpe automobilu podľa kúpnej zmluvy a druhý z manželov s predmetnou kúpou výslovne súhlasí.

 

3. Zodpovednosť za vady

3.1.

Predávajúci zodpovedá za právne vady a iné vady, ktoré mal automobil v čase jeho predaja, a ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho.

3.2.

V súvislosti so zodpovednosťou za právne vady automobilu predávajúci prehlasuje, že automobil nepochádza z trestnej činnosti, že na automobile neviazne záložné právo alebo iné právo tretích osôb a že automobil nie je predmetom leasingového vzťahu podľa platnej, účinnej a súčasne neukončenej leasingovej zmluvy. Vopačnom prípade je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za právne vady, môže kupujúci uplatniť po celú dobu životnosti automobilu.

3.3

V súvislosti so zodpovednosťou za iné ako právne vady automobilu predávajúci prehlasuje, že automobil nebol poškodený povodňami, teda predovšetkým že automobil nestál dlhšiu dobu v zatopenom území, nebol pod vodou, interiér automobilu nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.4.

Predávajúci nezodpovedá za nasledujúce vady:

 1. vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním 
a opotrebením automobilu, resp. 
za vady ktoré vznikli kupujúcemu po kúpe automobilu používaním alebo optrebením,

 2. vady, ktoré vznikli po prevzatí automobilu kupujúcim,

 3. vady, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený, 


 4. zjavné vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky automobilu (s možnosťou vlastného výberu obhliadky v autorizovanom servise) a skúšobnej jazde, a tieto nenamietal,

 5. vady na vozidlách predávaných za nižšiu cenu „so zľavou“, pre ktoré bola dojednaná medzi predávajúcim a kupujúcim nižšia cena, resp. na vady, na ktoré si kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy
a prevzatí automobilu uplatnil zľavu.

3.5.

Nároky kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči predávajúcemu je oprávnený ich uplatňovať výlučne kupujúci.


3.6.

Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady automobilu a vady automobilu predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu potom, ako vadu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však vo všetkých prípadoch /s výnimkou právnych vád/ do jedného roka odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na automobile /t.j. od prevzatia automobilu/; v opačnom prípade jeho nároky zo zodpovednosti za vady zanikajú.


3.7.

Import Services s.r.o je oprávnené účtovať stojné vo výške 200 EUR za každý aj začatý deň, ak si kupujúci v lehote do 3 dní odo dňa vyzvania k prebratiu neprevezme MV z priestorov predávajúceho , v súvislosti so zamietnutou reklamáciou alebo neakceptovaním odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si neodstráni svoje motorové vozidlo z priestorov Import Services s.r.o., predávajúci je súčasne oprávnený na náklady kupujúceho toto motorové vozidlo odtiahnuť na verejné parkovisko (verejné plochy), alebo zarátať parkovné 200 Eur na deň „stojné“ za úžívanie priestorov predávajúceho.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu za automobil.

4.2.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo zmluvných a zákonných dôvodov, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu automobilu oproti vráteniu automobilu do priestorov prevádzkarne predávajúceho v stave, v akom ho kupujúci od predávajúceho prevzal pri kúpe, s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie od času jeho prevzatia. V prípade že kupujúci nesplní svoju povinnosť vrátiť predávajúcemu automobil v stave, v akom ho od predávajúceho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením automobilu do takého stavu ako aj všetku škodu, ktorá s tým predávajúcemu vznikne.

4.3

Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady s dovozom a prihlásením automobilu v SR, alebo kúpou v SR, v plnej výške uhradiť predávajúcemu najneskôr v deň, kedy bolo motorové vozidlo vrátené v rámci reklamácie, alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy s príslušným úrokom z omeškania v zmysle platných právnych predpisov, ktorými je SR viazaná, nakoľko vozidlo v čase prevzatia kupujúcim spĺňalo všetky predpoklady na riadnu prevádzku vozidla, pričom sa takéto plnenie považuje za prenájom vozidla na určitú dobu, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť vzájomným započítaním. V tejto súvislosti si predávajúci môže započítať svoju pohľadávku na úhradu týchto nákladov oproti pohľadávke kupujúceho (napr. zo zloženej zálohy za dovezené vozidlo zo zahraničia, alebo započítať prenájom vozidla po viac ako 1 dňovom užívaní vozidla kupujúcim) na vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody, resp. nákladov spojených s vrátením automobilu. Kupujúci tiež nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky vrátenej zo strany predávajúceho (resp. z odpočítanej zálohy, alebo kúpnej ceny).

 

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu – výhrada vlastníckeho práva

Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom uhradenia celej kúpnej ceny za automobil.

 

6. Prevzatie automobilu a prechod nebezpečenstva škody na automobile


6.1.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať automobil najneskôr v deň uhradenia celej kúpnej ceny. Od okamihu prevzatia automobilu kupujúci znáša zodpovednosť za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a je povinný zabezpečiť, uzatvorenie zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (prípadne úhrady mýtneho systému, el. diaľničnej známky) ohľadne automobilu, a to od okamihu jeho prevzatia od predávajúceho na dohodnutom mieste, alebo v mieste sídla predávajúceho, inak zodpovedá predávajúcemu za všetku škodu, ktorá mu tým vznikne (vrátane sankcií uložených príslušným orgánom štátnej správy).

6.2.

Nebezpečenstvo škody na automobile prejde na kupujúceho okamihom prevzatia automobilu kupujúcim.


 

7. Výmena automobilu


Predávajúci poskytuje kupujúcemu v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami tzv. „5-dennú lehotu na výmenu vozidla“ (ďalej len „výmena automobilu“), kedy predávajúci na základe dohody s kupujúcim zruší kúpnu zmluvu, za predpokladu súčasného splnenia všetkých nasledujúcich podmienok, ako aj podmienok v zmysle týchto VOP na predaj vozidliel:

 1. kúpna cena automobilu dohodnutá podľa kúpnej zmluvy prevyšuje sumu 3.300,- € vrátane DPH,

 2. kupujúci nie je právnickou osobou,


 3. kupujúci uplatní nárok na výmenu automobilu do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, a v rovnakej lehote odovzdá predávajúcemu automobil, celé príslušenstvo automobilu a doplnkovú výbavu, kompletnú zmluvnú a inú dokumentáciu, ktorú obdržal kupujúci pri kúpe automobilu,

 4. kupujúci s automobilom od jeho prevzatia /pri kúpe/ do času jeho vrátenia, nenajazdil viac ako 500 km, čím nedošlo k zmene technického stavu automobilu, k žiadnemu jeho poškodeniu alebo k akejkoľvek inej zmene exteriéru/interiéru a súčasne nedošlo k zaťaženiu automobilu akýmkoľvek právom tretích osôb, vrátane záložného, nájomného alebo vlastníckeho práva v prospech tretích osôb a súčasne proti kupujúcemu nebolo začaté konanie o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie alebo nie je naň podaný návrh na konkurz,

 5. kupujúci neregistroval zmenu vlastníctva automobilu na svoju osobu v príslušnej evidencii motorových vozidiel,

 6. automobil nebol v dobe predaja novým vozidlom, tj.

nemal najazdených menej ako 30 km,


 1. automobil nebol zakúpený pre účely jeho vývozu do

zahraničia,


 1. súčasne so zrušením kúpnej zmluvy pri vrátení automobilu dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu inej kúpnej zmluvy ohľadne iného automobilu /na základe výberu kupujúceho/ za rovnakú alebo vyššiu kúpnu cenu, ako bola cena vráteného automobilu podľa skoršie uzatvorenej kúpnej zmluvy (ďalej len „nová kúpna zmluva“),

 2. kupujúci spolu s novou kúpnou zmluvou dohodne s predávajúcim rovnaký prípadne vyšší rozsah doplnkových služieb a produktov, ako bol dohodnutý pri uzatváraní kúpnej zmluvy,

 3. automobil, ktorý je predmetom novej kúpnej zmluvy, musí byť spôsobilý k okamžitému odberu zo strany kupujúceho (bude mať EČ/RZ, platnú STK, EK, nebude opravované na dielni, apod.),

 4. ak sa má kúpna cena na automobil podľa novej kúpnej zmluvy financovať z úverových prostriedkov, predávajúci si vyhradzuje právo sprostredkovať uzavretie úverovej zmluvy medzi úverovou spoločnosťou navrhnutou zo strany predávajúceho a kupujúcim za účelom financovania kúpnej ceny automobilu,

 5. automobil, ktorý má byť predávajúcemu vrátený, nebol v čase od jeho prevzatia do času jeho vrátenia zatopený alebo inak poškodený povodňou..

V prípade, že nedôjde k súčasnému splneniu všetkých vyššie uvedených podmienok, nemôže kupujúci uplatňovať nárok na výmenu automobilu. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zrušenie kúpnej zmluvy, aj keď dôjde k splneniu vyššie uvedených podmienok, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

8. Ďalšie ustanovenia

8.1.

Predávajúci kupujúcemu ručí, že na území Slovenskej republiky je možné registrovať vlastnícke právo kupujúceho k automobilu, a že tomu nebráni žiadny záznam príslušného orgánu štátnej správy. Táto záruka sa výslovne sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky, pričom predávajúci nezabezpečuje administratívne úkony spojené s registráciou vlastníckeho práva kupujúceho k automobilu mimo územia Slovenskej republiky.

8.2.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.3.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke www.eurobazar.sk v časti Ochrana osobných údajov.

8.4.

Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu všetky administratívne poplatky spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy podľa platného cenníka predávajúceho, ktorý je prístupný k nahliadnutiu. Kupujúci prehlasuje, že bol s týmto cenníkom oboznámený.

8.5.

Prípadná finančná služba nebude uzatvorená s RPMN 50% a viac. Nadobudnutie hodnôt blížiacich sa k tejto hranici, môže dôjsť v prípade marketingových akcií, ktoré pri ich využití v rámci finančných služieb navyšujú hodnotu RPMN. Jedná sa spravidla o: zľavu z ceny vozidla, výplatu hotovosti a ďalších akčných benefitov podľa voľby kupujúceho.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou, sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom a pre ich rozhodovanie budú príslušné súdy Slovenskej republiky. 9.2.

Odchylné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v týchto VOP .

9.3.

Akákoľvek dohoda o zmene kúpnej zmluvy vyžaduje písomnú formu.


9.4.

Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky /Obchodný zákonník/.

9.5.

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento deň je zároveň dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.


9.6.

Tieto VOP nadobúdajú platnosti dňa 01.01.2017 a sú zverejnené na webovej stránke kupujúceho: www.nakladneauta.sk.

 

 

 

 

Dátum:

 

 

Zobral na vedomie,

podpis kupujúceho: _____________________________

 

 

 

Import Services s.r.o

Andreja Kmeťu 511

Bánovce nad Bebravou 957 01

IČO: 52 267 008